Vítejte na internetových stránkách OKLT.

 
 

Odběr biologického materiálu

Informace k odběru

I. Odběr vzorku

 1. Odběr žilní krve
 2. Odběr krve pro stanovení hladiny léků
 3. Odběr krve do EDTA
 4. Odběr krve do citrátu, heparinu
 5. Odběr kapilární krve
 6. Odběr moče
 7. Sběr dalších tělesných tekutin za 24 hodin
 8. Odběr lumbálního punktátu

II. Chyby v preanalytické fázi odběru

 1. Časté příčiny chyb a odchylek při přípravě pacienta
 2. Hlavní chyby při odběrech krve
 3. Další okolnosti ovlivňující kvalitu analýz

I. Odběr vzorku

Odběr provádět za standardních podmínek, pokud možno na lačno, po zklidnění v leže nebo popřípadě v sedě. Při opakovaných odběrech je nutno neměnit polohu. Nutno vyloučit extremní zátěž pacienta před odběrem ( např. zvýšená fyzická aktivita, pobyt v mrazu,…). Nestandardní podmínky poznamenat do žádanky. 
Postup provedení a ostatní informace jsou součástí sesterského standardu č.6. Odběr biologického materiálu pro poskytování ošetřovatelské péče Nemocnice Nové Město na Moravě.
Množství odebrané krve úzce souvisí s počtem naordinovaných vyšetření / na běžná biochemická vyšetření ze séra stačí 1 plná /8,5 ml / zkumavka, na vše co lze na oddělení klinické biochemie vyšetřit ze séra jsou nutné 2 plné /8,5 ml / zkumavky /.
Pro serologická vyšetření musí být zvlášť zkumavka.
Pro speciální vyšetření je nutno postupovat dle pokynů pro odběr na toto vyšetření.

Přehled odběrového materiálu:
Tabulka č.1 - Odběrový systém - BD Vacutainer
Tabulka č.2 - Jiný odběrový systém - Biochemie
Tabulka č.3 - Jiný odběrový systém - HTO+OKM
 

Odběrové zkumavky s odebraným biologickým materiálem je vždy třeba dodat s řádně vyplněnou žádanku, více viz. příjem materiálu a výdej výsledků
Nestandardní odběr je nutno specifikovat na žádance.

Zkumavky je nutno předem označit čitelně vyplněným štítkem, kde jsou povinné tyto údaje:

 • jméno a příjmení pacienta / pojištěnce, rodné číslo nebo číslo pojistky vhodné - odesílající oddělení
 • pokud je třeba i jiné uvedené údaje u daného vyšetření

Pozor na záměnu!
S odebraným biologickým materiálem je vždy třeba dodat řádně vyplněnou žádanku. Nestandardní odběr je nutno specifikovat na žádance.

 


 

I / 1. Odběr žilní krve
Odběr srážlivé krve:
Provádí se širokou jehlou do suché injekční stříkačky nebo přímo do odběrové zkumavky, minimálně 5 ml
Upozornění:

Pokud se provádí odběr na více vyšetření je vhodné dodržovat toto pořadí plnění zkumavek: zkumavka pro hemokulturu, zkumavky bez přísad, zkumavky pro hemokoagulaci, ostatní zkumavky s přísadami a to v pořadí: K3-EDTA, citrátové, heparinové, oxalátové a fluoridové.

I / 2. Odběr krve pro stanovení hladiny léků
Terapeutická hladina léku se stanovuje vždy z odběru provedeného před podáním léků. K farmakokinetickému hodnocení je zapotřebí ještě odběr po podání, v době, kdy již došlo k distribuci do jednotlivých kompártmentů, ale hladina není ještě příliš ovlivněna jeho eliminací. Tato doba je přesně určena pro každý druh léku, jeho formu a způsob aplikace.

I / 3. Odběr krve do EDTA
Provádí se širokou jehlou do suché injekční stříkačky nebo přímo do zkumavky. Nikdy neodebírat z kanyl ani z infúzních souprav, dodržovat předepsané množství krve uvedené na odběrové zkumavce. Po naplnění zkumavky krví, zkumavku promíchat obracením ( nikoliv prudkým třepáním). Pokud je požadován nátěr periferní krve, je optimální zhotovit jej do 2 hodin po odběru. Později dochází k rozrušení krevních elementů.

I / 4. Odběr krve do citrátu, heparinu
Provádí se širokou jehlou ze žíly z minimálně zatažené paže. Nikdy neodebírat z kanyl ani z infúzních souprav! Krev nechat volně odkapávat přímo do zkumavky nebo odebírat střikačkou a obsah přetlačit bez nasazené jehly do zkumavky a promíchat. Dodržování přesných poměrů krve a citrátu je důležitá prevence falešných výsledků vyšetření. V případě stíženého odběru lze ještě tolerovat 90 % předepsaného množství krve. Odebrané vzorky co nejdříve přinést do laboratoře, maximálně do jedné hodiny po odběru.

I / 5. Odběr kapilární krve:

Odběr se provádí z dobře prokrveného místa / z bříška prstu, ušního boltce nebo u kojenců z paty/. Jako bodného nástroje se používá sterilní lanceta, kopíčko nebo injekční jehla. Místo vpichu se desinfikuje. 

 1. odběr do kapiláry
  Kůže se nabodne do hloubky 3-4 mm, odstraní se první kapka krve a kapilára se pomocí tlaku nabere plná bez bublinek, do kapiláry se vloží drátek, oba konce se uzavřou umělohmotnými koncovkami a pomocí magnetu pohybem po kapiláře se krev dobře promíchá. Kapiláru s krví je třeba ihned dodat do laboratoře.
  Tento náběr se používá na vyšetření: ABR, ionizovaného Ca, methemoglobinu¸ karbonylhemoglobinu.
  Odběrový materiál: skleněná kapilára s heparinem litným.
   
 2. Na stanovení P- glukosy: 
  Do eppendorf. zk. s EDTA/NaF - dodá lékárna , odkápnout 5 kapek krve ( první kapku nutno setřít do gázy), uzavřít, promíchat a dodat do laboratoře. Nebo do zkumavky BD - šedé. Kůži desinfikovat etherem.

I / 6. Odběr moče

 • Chemické vyšetření moče + močový sediment
  Moč se odesílá na vyšetření čerstvá , na sediment nejlépe první ranní, odebraná po omytí zevního ústí uretry - střední proud. Na vyšetření se standardně odebírá do umělohmotných zkumavek určených pro odběr moče / žlutá zátka/ - 10 ml. Zkumavku je nutno označit čitelně vyplněným štítkem, kde jsou povinné tyto údaje
  • jméno a příjmení pacienta 
  • rodné číslo 
  • vhodné - odesílající oddělení

   

 • Sbíraná moč:
  Úvodní informace
  Při bilančním sledování a při většině funkčních vyšetření ledvin je naprosto nutné zajistit sběr veškeré vyloučené moče. Nemocným v bezvědomí nebo s poruchou mikce je nezbytné zavést močovou cévku. Chodící nemocné opakovaně upozorňujeme, aby se vymočili před stolicí. Nejčastější chybou je, že před zahájením sběrného období není močový měchýř vyprázdněn mimo sběrnou nádobu. Na tento zdroj chyby je nutné pacienta opakovaně a důkladně upozornit!
  Intenzívní péče o nemocné v těžkém stavu vyžaduje sledování iontů Na+, K+, Cl-, močoviny, kreatininu, osmolality a případně dalších složek v séru a v moči. Pro bilanční sledování i pro přesnější posouzení renálních funkcí je bezpodmínečně nutné zachytit veškerou moč a také extrarenální ztráty, pokud jsou větší než 100 ml za 24 hodin. Stanovení kreatininu je nutné pro výpočet řady ukazatelů renálních funkcí!
 • Celkový sběr moče za 24 hodin, popř. jiný časový interval.
  Moč sbírejte od 06:00 hodin, kdy se pacient vymočí naposledy do záchodu (NIKOLI DO SBĚRNÉ NÁDOBY !) a teprve od této doby sbírá veškerou další moč (i při stolici) do sběrné nádoby označené I. Po naplnění této lahve se pokračuje ve sběru moče do sběrné nádoby označené II. Po 24 hodinách se další den ráno opět v 06:00 se do sběrné nádoby pacient vymočí naposledy.
  Nejsou-li speciální požadavky, jí pacient stejnou stravu jako dosud a vypije za 24 hodin kolem 2,0 litrů tekutin. Při vyšší diuréze sbírá pacient další moč do další nádoby. Nejnutnější léky pacient užívá bez přerušení podle pokynů lékaře po celou dobu sběru moče.
  Láhve s močí uchovávejte během sběru v lednici, nebo alespoň na chladném místě. Do laboratoře se dodají 2 plné umělohmotné zkumavky určené pro odběr moče / žlutá zátka/ označené čitelně vyplněným štítkem / viz. odběr moče/ . S odebraným biologickým materiálem je vždy třeba dodat řádně vyplněnou žádanku, více viz. Příjem materiálu a výdej výsledků a udát množství moče v ml za 24 hodin, nebo jiný časový interval (popř. výšku, váhu -viz. clearence).
  Upozornění
  1. Před přesným změřením odměrným válcem a před odlitím vzorku je nutno celý objem sbírané moče důkladně promíchat.
  2. Pokud není používána sběrná nádoba na jedno použití, tak se sběr musí provádět do čisté, důkladně vymyté a 2x destilovanou vodou řádně vypláchnuté nádoby - oddělení si samo zajišťuje umytí nádob.

I / 7. Sběr dalších tělesných tekutin za 24 hodin

Tekutiny vytékající nebo odsávané sondou nebo drénem se sbírají stejně jak je uvedeno u sběru moče za 24 hodin. Po změření objemu a promíchání odlejte vzorek tekutiny k analýze do zkumavky se žlutou zátkou - 10 ml, označíte druh tekutiny , jméno a příjmení pacienta, rodné číslo , oddělení a přiložíte řádně vyplněnou žádanku na kterou ještě doplníte druh a objem tekutiny a dobu sběru. Vše doručíte do laboratoře nejlépe v ranních hodinách.

I / 8. Odběr lumbálního punktátu

Tento odběr je popsán v sesterském standardu pro poskytování ošetřovatelské péče č.2. Lumbální punkce. 

 


 

II. Chyby v preanalytické fázi odběru

II / 1. Časté příčiny chyb a odchylek při přípravě pacienta:

 • Biologické zdroje odchylek - věk, pohlaví , biorytmy, výživa, poloha pacienta při odběru, fyzická aktivita, klimatické podmínky,…
 • Aktuální stav pacienta - např. dehydratace, hyperhydratace, gravidita,…
 • Léky.

II / 2. Hlavní chyby při odběrech krve

Postupně jsou zdůrazněny hlavní chyby při odběrech žilní krve:
- chyby při přípravě nemocného,
- chyby způsobené nesprávným použitím turniketu při odběru,
- chyby vedoucí k hemolýze vzorku,
- chyby při adjustaci, skladování a transportu,
- chyby při identifikaci pacientského vzorku

 • Chyby při přípravě nemocného
  1. pacient nebyl nalačno, požité tuky způsobí přítomnost chylomiker v séru nebo plazmě, zvýší se koncentrace glukózy,
  2. v době odběru a nebo těsně před odběrem dostal pacient infúzi,
  3. pacient nevysadil před odběrem léky,
  4. odběr nebyl proveden ráno nebo byl proveden po mimořádné fyzické zátěži (včetně nočních směn),
  5. delší cestování před odběrem se může negativně projevit např. u kardiaků,
  6. je zvolena nevhodná doba odběru: během dne řada biochemických a hematologických hodnot kolísá, odběry mimo ráno ordinujeme proto jen výjimečně, kde mimořádný výsledek může ovlivnit naléhavé diagnostické rozhodování,
  7. pokud příliš úzkostlivý pacient dlouho před odběrem nejedl ani nepil, jsou výsledky ovlivněny dehydratací.
    
 • Chyby způsobené nesprávným použitím turniketu při odběru
  Dlouhodobé stažení paže nebo nadměrné cvičení ("pumpování") se zataženou paží před odběrem vede ke změnám poměrů tělesných tekutin v zatažené paži. Ovlivněny jsou např. koncentrace draslíku nebo proteinů.
   
 • Chyby vedoucí k hemolýze vzorku
  Hemolýza vadí většině biochemických i hematologických vyšetření zejména proto, že řada látek přešla z erytrocytů do séra nebo plazmy nebo že zbarvení interferuje s vyšetřovacím postupem.
  Hemolýzu působí:
  1. použití vlhké odběrové soupravy,
  2. znečištění jehly nebo pokožky stopami ještě tekutého dezinfekčního roztoku,
  3. znečištění skla, injekční stříkačky nebo jehly stopami saponátů,
  4. použití příliš úzké jehly, kterou se pak krev násilně nasává,
  5. prudké vystřikování krve ze stříkačky do zkumavky,
  6. stékání krve po povrchu kůže a následné zachycení do zkumavky,
  7. prudké třepání krve ve zkumavce (padá v úvahu i při nešetrném transportu krve ihned po odběru),
  8. uskladnění plné krve v lednici mimo tepl. rozmezí 2-8°C, nemrazit plnou krev,
  9. prodloužení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře,
  10. použití nesprávné koncentrace protisrážlivého činidla.,
  11. vstřikování krve do zkumavky přes jehlu
    
 • Chyby při adjustaci, skladování a transportu
  • použily se nevhodné zkumavky (např. pro odběr stopových prvků),
  • použilo se nesprávné protisrážlivé činidlo nebo jeho nesprávný poměr k plné krvi,
  • zkumavky s materiálem nebyly dostatečně označeny,
  • zkumavky s materiálem byly potřísněny krví,
  • uplynula dlouhá doba mezi odběrem a oddělením krevního koláče nebo erytrocytů od séra či plazmy (řada látek včetně enzymů přešla z krvinek do séra nebo do plazmy, rozpad trombocytů vede k uvolnění destičkových komponent - ACP a další),
  • krev byla vystavena teplu,
  • krev byla vystavena přímému slunečnímu světlu (krev určenou k přesnému stanovení koncentrace bilirubinu chraňte i před normálním denním světlem a světlem zářivek, protože světelné paprsky urychlují oxidaci bilirubinu, který pak nelze správně stanovit). 

II / 3. Další okolnosti ovlivňující kvalitu analýz

Hyperbilirubinemie - žlutým zbarvením séra mohou být ovlivněna fotometrická měření celé řady analytů.

Lipémie - chylózní sérum , příčinou je buď nedodržení odběru na lačno , nebo porucha lipidového metabolismu.

Poruchy srážení séra - opakované stáčení není vhodné.

 

 

 

  Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě