na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Radiologie   /   Informace pro pacienty   /   Mamografie

Navigace na stránce

Mamografie

MAMOGRAFIE

Včasná diagnóza
V České republice je každoročně diagnostikováno více než 5500 nových případů onemocnění rakovinou prsu.
Rozhodující pro léčbu tohoto onemocnění je včasné stanovení diagnózy, které dovoluje minimalizovat radikalitu léčby a představuje co nejlepší prognózu pro pacientku.
Proto byl v r. 2002 v České Republice spuštěn celoplošný Mamografický screening, jehož cílem je včasný záchyt tohoto onemocnění, a k jehož provádění má i naše pracoviště akreditaci.

Program mamografického screeningu v ČR 
Mamografický sreening je pravidelné preventivní vyšetřování žen, které nemají žádné příznaky onemocnění prsu. Dovoluje odhalení minimálních známek přítomnosti rakoviny prsu a tím i efektní léčbu. 
Zdravotní pojišťovny hradí preventivní mamografické vyšetření každé ženě ve dvouletém intervalu od 45. roku věku ženy. 
Mimo tato z veřejného pojištění hrazená vyšetření má ale žena možnost nechat si provést preventivní vyšetření jako samoplátkyně v kratším než dvouletém intervalu, vhodně po roce. Pro některé ženy je přitom nejvýtěžnější opět mamografické vyšetření, pro některé pak sonografické. V tomto případě jde o ženy s hutnou mléčnou žlázou zjištěné na předchozí mamografii. Aktuální ceny těchto preventivních vyšetření jsou k dispozici na internetových stánkách Nemocnice. Možnost prevence formou samopláctví platí i pro ženy mladé, které ještě do mamografického scrreningu nespadají. Metodou volby vyšetření mladých žen do 40 let je vždy sonografie.

Co je součástí mamografického vyšetření ?
Na našem oddělení je toto vyšetření prováděno od konce r. 2007 mamografem Diamond firmy GE s nepřímou digitalizací čtečkou FUJI od firmy FOMEI. Mamografie se provádí ve dvou projekcích na každý prs. Během vyšetření musí být prs stlačen, aby bylo dosaženo patřičné kvality snímků. Pro některé ženy může být tento okamžik nepříjemný, neměl by však být bolestivý.
Radiologickou asistentkou zhotovené snímky spolu s dotazníkem rizikových faktorů ještě za přítomnosti ženy na diagnostickém pracovišti zhodnotí lékař a informuje ženu o výsledku.
U přibližně 10% vyšetřovaných žen je nutné doplnit ještě další vyšetření ( speciální projekce, sonografické vyšetření i elastografie ), která jsou pak ve své většině závěrována jako negativní nebo nezávažné nálezy. Jen asi 2 % ze všech preventivně vyšetřených žen mají nakonec nález došetřován jako podezřelý či vysoce podezřelý ze zhoubného nádoru.

Intervenční procedura - biopsie
Ženy s podezřelým nálezem v prsu podstupují tzv. biopsii, tedy odběr vzorku tkáně k histologickému vyšetření speciálním instrumentariem pod sonografickou kontrolou.
Ženám s případnou histologicky potvrzenou diagnózou rakoviny prsu ihned zajišťujeme následnou péči onkologa a chirurga. Nehmatné drobné léze pro potřeby operačního zákroku pak předoperačně značíme lokalizačním drátkem.

Genetické poradenství
Na základě odebraných informací o rizikových faktorech rovněž vyhodnocujeme ženy, které mají riziko rakoviny prsu vyšší než ostatní ženy. Takovým ženám poskytujeme doporučení do spádových genetických poraden ke konzultaci. Rozhodnutí zda bude testování na geny BRCA 1 a 2 spojené s rizikem rakoviny prsu provedeno, činí genetická poradna.

Kdo nás kontroluje?
Naše práce je periodicky kontrolována KOMD při MZ, které uděluje akreditaci k provádění mamografického screeningu . K jednoznačnému a výtěžnému vyhodnocování všech dat mamografického screeningu používáme doporučený program MaSc, který nám umožňuje nejen průběžnou sebekontrolu, ale na celonárodní úrovni sběr dat k centrálnímu vyhodnocení a tím i monitorování efektivity celého screeningového programu.
Pracoviště je rovněž přísně monitorováno po stránce technické.

Užitečné internetové odkazy
Vše o problematice rakoviny prsu, zázemí a podmínkách mamografického screeningu, on-line poradnách, organizacích, které se starají o ženy s tímto onemocněním, je možné se dále dočíst na těchto webových stránkách:
www.mamo.cz  - stránky věnované mamografickému screeningu pro laickou i odbornou společnost
www.mammahelp.cz  - stránky sdružení pacientek s onemocněním prsu
www.breastcancer.cz  - stránky Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu
www.mou.cz  - stránky MOÚ v Brně
www.eva35.cz  - projekt Eva 35 péče o ženy s onemocněním rakovinou prsu do 35 let