Voices - dotazník

na úvod  /   Voices - dotazník

Navigace na stránce
na úvod Voices - dotazník

Voices - dotazník

Voice

Voices

Na otázky prosím odpovídejte zaškrtnutím nejvýstižnějšího políčka nebo políček. 1. Jak dlouho byl(a) pacient(ka) nemocný(á) předtím, než zemřel(a)?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)
   

  Pokud pacient(ka) zemřel(a) náhle, tzn. nebyl(a) nemocný(á) nebo z jakéhokoli důvodu nebyl čas zahájit péči o něj/ni, přejděte prosím na otázku č.37

   

 2. Strávil(a) pacient(ka) alespoň nějaký čas doma v posledních třech měsících života?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)


   

   

 3.  

  Domácí péče

  Následující otázky se týkají péče poskytované v domácím prostředí, nikoli v pobytovém zařízení sociálních služeb.

   

 4. V době, kdy byl(a) pacient(ka) během posledních tří měsíců života doma, byla mu/jí tam poskytnuta/poskytována nějaká z níže uvedených služeb?

  Následující služby mohou být poskytovány různými organizacemi, ať už dobrovolnickými sdruženími, soukromými subjekty nebo sociálními službami.

  (zaškrtněte všechny platné možnosti)
 5. V době, kdy byl(a) pacient(ka) během posledních tří měsíců života doma, fungovaly poskytované služby ve vzájemném souladu?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)


 6. Máte pocit, že celkově se Vám a Vaší rodině dostávalo tolik pomoci a podpory od zdravotních a sociálních služeb, kolik jste k péči o pacienta(ku) potřebovali?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)


 7. V době, kdy byl(a) pacient(ka) během posledních tří měsíců života doma, do jaké míry se dařilo ulevit pacientovi(ce) od bolesti?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost) 8.  

  Neodkladná péče poskytovaná mimo ordinační hodiny

   

 9. V době, kdy byl(a) pacient(ka) během posledních tří měsíců života doma, potřeboval(a) někdy kontaktovat zdravotnického pracovníka kvůli nějakému neodkladnému zdravotnímu problému večer, v noci nebo o víkendu?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)


 10. Když se to stalo naposledy, kdo byl kontaktován (ať už pacientem samotným, Vámi nebo někým jiným)?

  (zaškrtněte všechny platné možnosti) 11. Jaké pomoci se tehdy pacientovi(ce) dostalo?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)
 12. Byla to tehdy podle Vašeho názoru ta správná pomoc či rada?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)
 13. Jaká byla podle Vašeho názoru celkově péče, které se pacientovi(ce) dostávalo, když potřeboval během posledních tří měsíců života neodkladnou péči večer, v noci nebo o víkendu?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)


 14. Jaká byla podle Vašeho názoru celkově péče, které se pacientovi(ce) dostávalo od obvodních nebo komunitních sester během posledních tří měsíců života?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)


 15.  

  Péče poskytovaná praktickým lékařem

   

 16. Jak často praktický lékař zacházel s pacientem(kou) způsobem, který respektoval jeho/její lidskou důstojnost?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)


 17. Měl(a) jste možnost probrat s praktickým lékařem své případné starosti či obavy o pacientův(čin) zdravotní stav, léčbu nebo vyšetření?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)


 18. Pokud praktický lékař navštívil/navštěvoval pacienta(ku) během posledních tří měsíců života doma, jak snadné či obtížné celkově bylo zajistit jeho návštěvu?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)
 19. Jaká byla podle Vašeho názoru celkově péče, které se pacientovi(ce) dostávalo od praktického lékaře během posledních tří měsíců života?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)


  Máte-li jakýkoli další komentář, prosím sdělte nám jej:

 20.  

  Pobytové zařízení sociálních služeb

   

 21. Žil(a) nebo pobýval(a) pacient(ka) během posledních tří měsíců života v nějakém pobytovém zařízení sociálních služeb?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)
 22. Jak často personál zařízení sociálních služeb zacházel s pacientem(kou) způsobem, který respektoval jeho lidskou důstojnost?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)


 23. V době, kdy byl(a) pacient(ka) během posledních tří měsíců života v zařízení sociálních služeb, do jaké míry se dařilo ulevit pacientovi(ce) od bolesti?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost) 24. Jaká byla podle Vašeho názoru celkově péče, které se pacientovi(ce) dostávalo v zařízení sociálních služeb během posledních tří měsíců života?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)


 25.  

  Poslední pobyt v nemocnici

   

 26. Pobýval(a) pacient(ka) někdy během posledních tří měsíců života v nemocnici?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)   

 27. Jak často během pacientova(čina) posledního pobytu v nemocnici zacházeli nemocniční lékaři a sestry s pacientem(kou) způsobem, který respektoval jeho/její lidskou důstojnost?

  (uveďte prosím odpovědi pro lékaře i pro sestry)

  Lékaři


  Sestry


 28. Do jaké míry se během pacientova(čina) posledního pobytu v nemocnici dařilo ulevit pacientovi(ce) od bolesti?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost) 29. Navazovaly na sebe nemocniční péče a péče pacientova(čina) praktického lékaře s jinými službami mimo nemocnici?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)

 30. Jaká byla podle Vašeho názoru celkově péče, které se pacientovi(ce) dostávalo od personálu nemocnice, v níž byl(a) tehdy hospitalizován(a)?

  (uveďte prosím odpovědi pro lékaře i pro sestry)

  Lékaři


  Sestry


 31.  

  Služby lůžkového nebo domácího hospice

   

 32. Čerpal(a) pacient(ka) někdy během posledních tří měsíců života péči lůžkového či domácího hospice?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)   

 33. Jak často od posledního přijetí do hospicové péče zacházeli hospicoví lékaři a sestry s pacientem(kou) způsobem, který respektoval jeho/její lidskou důstojnost?

  (uveďte prosím odpovědi pro lékaře i pro sestry)

  Lékaři


  Sestry


 34. V době, kdy byl pacient(ka) během posledních tří měsíců života v hospicové péči, do jaké míry se dařilo ulevit pacientovi(ce) od bolesti?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost) 35. Jaká byla podle Vašeho názoru celkově péče, které se pacientovi(ce) dostávalo od personálu hospice?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)


 36.  

  Poslední dva dny života

   

 37. V posledních dvou dnech života byl(a) pacient(ka):

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)


 38. Jak často během posledních dvou dnů života bylo zacházeno s pacientem(kou) způsobem, který respektoval jeho(její) lidskou důstojnost?

  (uveďte prosím odpovědi pro lékaře i pro sestry)

  Lékaři


  Sestry


 39. Přečtěte si následující tvrzení a zaškrtněte políčko s odpovědí, která nejvíce odpovídá Vašemu názoru na pomoc či podporu, které se pacientovi(ce) dostávalo v posledních dvou dnech života.

  (u každé otázky zaškrtněte jedno políčko)

  zcela souhlasím souhlasím ani souhlasím, ani nesouhlasím nesouhlasím zcela nesouhlasím nevím
  Pacientovi(ce) se dostávalo dostatečné podpory při naplňování potřeb osobní péče (vč. vykonávání potřeby na toaletě apod.).

   
  Pacientovi(ce) se dostávalo dostatečné podpory v ošetřovatelské péči, např. při podávání léků nebo při zaujímání pohodlné polohy na lůžku.

   
  Oblast lůžka a okolního prostředí poskytovala pacientovi(ce) dostatečné soukromí.

   

 40. Jak hodnotíte celkovou úroveň podpory, které se pacientovi(ce) dostalo od ošetřujícího personálu během posledních dnů života v následujících oblastech?

  (u každé otázky zaškrtněte jedno políčko)

  vynikající dobrá ucházející špatná otázka není relevantní nevím
  úleva od bolesti
  zmírňování příznaků
  duchovní podpora
  citová podpora
  možnost trávit poslední dny tam, kde si to pacient(ka) přál(a)
 41.  

  Okolnosti úmrtí

   

 42. Uvědomoval(a) si pacient(ka) blížící se smrt

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)


 43. Byla podle Vašeho názoru sdělena pacientovi(ce) informace o blížícím se konci jeho/jejího života citlivě a laskavě?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost) 44. Byl(a) jste kontaktován(a) dostatečně včas, abyste s pacientem(kou) mohl(a) strávit nějaký čas, než zemřel(a)?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)


 45. Kde pacient(ka) zemřel(a)?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)


 46. Zmínil(a) se pacient(ka) někdy o tom, kde by si přál(a) zemřít?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)

 47. Kde si pacient(ka) podle svých slov přál(a) zemřít?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)
 48. Bylo toto přání zaznamenáno personálem do dokumentace?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)
 49. Domníváte se, že pacient(ka) si mohl(a) vybrat, kde zemře?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)

 50. Uvážíte-li okolnosti pacientova(čina) úmrtí, domníváte se, že zemřel(a) na správném místě?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)
 51. Dostalo se Vám nebo pacientově(čině) rodině dostatečné pomoci a podpory od zdravotnického týmu v době pacientova(čina) úmrtí?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)

 52. Jednal s Vámi nebo s pacientovou(činou) rodinou zdravotnický personál po pacientově(čině) úmrtí citlivě?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)

 53. Ohlédnete-li se zpět na poslední tři měsíce pacientova(čina) života, podílel(a) se pacient(ka) na rozhodování o péči, která mu(jí) byla poskytována, do takové míry, jako chtěl(a)?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)

 54. Ohlédnete-li se zpět na poslední tři měsíce pacientova(čina) života, podílel(a) jste se Vy na rozhodování o péči, která má být pacientovi(ce) poskytována, do takové míry, jako jste chtěl(a)?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)

 55. Došlo k nějakému rozhodnutí o poskytnutí péče, kterou by pacient(ka) býval(a) nechtěl(a)?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)
 56. Vezmete-li v úvahu všechny poskytnuté služby v průběhu posledních tří měsíců pacientova(čina) života, jak byste celkově ohodnotil(a) péči o pacienta(ku)?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost) 57. Mluvil(a) jste po pacientově(čině) smrti s někým ze zdravotních nebo sociálních služeb o Vašich pocitech souvisejících s jeho/jejím onemocněním nebo úmrtím?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)

 58.  

  Informace o vás obou

   

 59. Jaký byl Váš vztah k pacientovi(ce)? Byl(a) jste (jeho/její) ...

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)
 60. Kolik je Vám let?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)


 61. Jste:

  (zaškrtněte pouze jednu možnost) 62. Mohl(a) byste prosím uvést, vaši národnost?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)


 63. Mohl(a) byste prosím uvést, jaké národnosti byl(a) podle Vašeho názoru pacient(ka)?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)


 64. Kolik let bylo pacientovi(ce), když zemřel(a)?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)


 65. Jakou vyznával(a) pacient(ka) víru?

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)
 66. Děkujeme Vám za čas, který jste strávil(a) vyplňováním tohoto dotazníku.

  Pokud byste nám chtěl(a) sdělit cokoli dalšího o péči, která byla pacientovi(ce) poskytována, využijte prosím následující volné řádky. Co bylo podle Vašeho názoru učiněno správně? Co bylo podle Vašeho názoru učiněno špatně?

  Prosím sdělte nám, zda nám dáváte svolení, abychom Vaše níže uvedené komentáře a postřehy sdíleli s místními poskytovateli zdravotních a sociálních služeb. (Vaše osobní údaje s nimi v žádném případě sdílet nebudeme.)

  (zaškrtněte pouze jednu možnost)