Aktuality - detail

na úvod  /  

Navigace na stránce

Aktuality - detail

Budete v době voleb v nemocnici? Existuje několik možností, jak i zde můžete odevzdat svůj hlas

14. 9. 2020

Ve dnech 2. a 3. října 2020 nás čekají hned dvoje volby, a to volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu PČR. Případné druhé kolo voleb se uskuteční ve dnech 9. a 10. října 2020.

 

V těchto volbách mají voliči, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou volit ve volební místnosti podle svého trvalého pobytu, možnost hlasovat na tzv. voličský průkaz. Tento je opravňuje odvolit v kterékoliv volební místnosti na území příslušného kraje, ve kterém má volič hlášen trvalý pobyt.

Proto doporučujeme voličům trvale hlášeným na území Kraje Vysočina, kteří již nyní vědí, že budou ve dnech voleb hospitalizováni v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, a chtějí se účastnit voleb, aby si předem zažádali o vydání voličského průkazu na příslušném obecním úřadu, kde mají hlášen trvalý pobyt.

Volič si může o voličský průkaz požádat osobně na obecním úřadě, kde má hlášen trvalý pobyt, do 30. 9. 2020 (do 16:00 hodin). Může to učinit také písemnou formou nebo elektronicky v termínu do 25. 9. 2020. Písemná žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis voliče, elektronické podání pak musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem nebo být zasláno prostřednictvím datové schránky.

Ve dnech voleb pak volič uvědomí zdravotnický personál nemocnice o skutečnosti, že mu byl vydán voličský průkaz a má zájem hlasovat ve volbách.

Voličský průkaz v den voleb volič odevzdá členům okrskové volební komise, kteří se dostaví do zdravotnického zařízení s přenosnou volební schránkou a po prokázání totožnosti a státního občanství platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem České republiky volič obdrží úřední obálku s úplnou sadou hlasovacích lístků a bude moci hlasovat.

V případě, že lze předpokládat, že volič bude dlouhodobě v nemocnici a bude tam i v době voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky (2. a 3. října 2020, v případě druhého kola 9. a 10. října 2020), bude zástupci nemocnice včas informován o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na základě kterého poté uplatní své volební právo. Zvláštní seznamy voličů je třeba Městskému úřadu předat nejpozději do pátku 25. září 2020 14:00 hodin. Volič v takovém případě hlasuje do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem dostaví členové okrskové volební komise.

Může nastat i situace, že volič, který je hospitalizován v nemocnici, má místo trvalého pobytu ve stejném volebním okrsku jako nemocnice. V tomto případě může volič požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

POZOR:

Voliči, který je v nemocnici zařízení, a:

  • není zapsán ve zvláštním seznamu voličů,
  • nemá voličský průkaz,
  • nemá trvalý pobyt v okrsku, kde se nemocnice nachází

nemůže okrsková volební komise ve volbě do zastupitelstev krajů a do Senátu PČR umožnit hlasování.

Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů, tj. ode dne 25. září 2020 po 14.00 hod., a nemá-li volič vystaven voličský průkaz, je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva.