Souhlas s poskytováním informací

na úvod  /   Kontakty   /   Souhlas s poskytováním informací

Navigace na stránce

Souhlas s poskytováním informací

Informace o zpracování osobních údajů

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním v něm uvedených osobních údajů, které naše nemocnice zpracovává:
• dle interních zásad ochrany osobních údajů
• prostřednictvím zaměstnanců, kterých se Váš podnět týká
• pouze za účelem vyřízení Vašeho podnětu nebo za účelem informování o průběhu jeho vyřizování

Vaše poskytnuté osobní údaje nejsou užity pro žádný jiný účel.

Doba zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů
• pouze po dobu aktivního vyřizování podnětu dle jeho povahy
• údaje budou vymazány po stanovených lhůtách podle charakteru podnětu
• v případě požadavku na vystavení předpisu na léčivé přípravky jsou tyto údaje uchovávány s souladu s pravidly vedení zdravotnické dokumentace.

Doplňující informace o zpracování Vašich osobních údajů
• Poskytnutí souhlasu se zpracováním poskytnutých údajů je dobrovolné.
• Jako zadavatel podnětu máte právo udělený souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.
• V případě dotazů, žádostí či námitek ohledně prováděného zpracování osobních údajů se můžete obracet na kontaktní adresu poverenec@nnm.cz

Vaše práva jako zadavatele podnětu
Zadavatel podnětu má právo od Správce požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Od 25. května 2018 má zadavatel právo na přenositelnost osobních údajů, které jsou zpracovávány automatizovaně na základě souhlasu zadavatele podnětu. Přenesení osobních údajů bude zajištěno jen u takových osobních údajů, které zadavatel podnětu pořídil sám do informačních systémů Správce a takovýto přenos požádá.
Každý zadavatel podnětu, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zadavatele podnětu nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, může
• požádat Správce o vysvětlení, nebo
• požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav. V takových případech má zadavatel podnětu také možnost podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Souhlas
Zadavatel podnětu tímto uděluje svůj souhlas se zpracováním za účelem vyřízení podnětu či požadavku a získání informací o řešení, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše.