na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Patologie   /   Informace pro pacienty

Navigace na stránce

Informace pro pacienty

Patologicko-anatomické oddělení je diagnostickým zařízením zaměřeným z 90% na biopsie, z 10% na autopsie. Biopsie představuje mikroskopické vyšetření tkáňových odběrů od živých pacientů. Z odebraných tkáňových vzorků, upravených speciálními laboratorními postupy jsou zhotoveny mikroskopické preparáty. Prohlížením preparátů pod mikroskopem je stanovena diagnóza, která slouží pro léčebný postup u daného pacienta. Jde především o diagnostiku nádorových onemocnění, zánětů, vývojových anomálií, metabolických onemocnění a dalších chorob.

Přibližně 10% práce oddělení tvoří autopsie, tj. pitevní diagnostika nebo-li vyšetřování zemřelých. Toto vyšetření přináší cenné údaje použitelné pro léčbu rodinných příslušníků zemřelého, pro lékaře, kteří pacienta léčili a je významnou kontrolou odborné úrovně nemocnice.

Slovníček pojmů

 

Práva pacientů

Pacienti mají právo znát bioptickou diagnózu. Tato diagnóza je součástí celkového klinického nálezu. Lékař, který vzorek tkáně pacientovi odebral, obdrží diagnózu v písemné formě a sdělí ji pacientovi společně s ostatními nálezy. Bez klinických údajů by byla informace neúplná, proto je biotická diagnóza sdělována pacientům prostřednictvím jejich ošetřujícího lékaře.

Autoptickou tj. pitevní diagnózu (závěr vyšetření zemřelých) zasílá patolog formou pitevního protokolu na oddělení, kde pacient zemřel a dále registrujícímu praktickému lékaři zemřelého. Pozůstalí jsou o pitevním nálezu informováni prostřednictvím ošetřujícího lékaře nebo praktického lékaře. Výsledek pitvy je obvykle k dispozici do 1 měsíce od provedení pitvy (obvykle se provádí mikroskopické vyšetření tkání - nekropsie). Přímým členům rodiny (manžel, manželka, děti, sourozenci) může patolog sdělit výsledek pitvy na jejich žádost osobně, pokud si to přejí a dostaví se osobně na patologicko-anatomické oddělení. Telefonické informace nejsou podávány.

Uložení zemřelých na oddělení

Zemřelí jsou pietně uloženi v chlazených prostorách. Celý průběh pitvy je vysoce pietní, postup vyšetření určuje a provádí erudovaný lékař - patolog. Pitva probíhá za účasti klinických lékařů. Na žádost pozůstalých zajistí sanitář bezplatně vystavení zemřelého k rozloučení. Toto rozloučení probíhá v pietní místnosti patologicko-anatomického oddělení. Odvoz zemřelého k pohřebnímu obřadu zajišťuje pohřební služba, u které si pozůstalí pohřební obřad objednali. Šaty pro zemřelého předávají pozůstalí přímo pracovníků pohřební služby. Pohřební služba také zajišťuje veškeré administrativní záležitosti spojené s pohřbem. Úmrtní list vydává matrika.

Provozní doba oddělení 

Pondělí - pátek: 6.00 - 14.30 hodin