Co s sebou při hospitalizaci

na úvod  /   Informace pro pacienty   /   Info před přijetím   /   Co s sebou při hospitalizaci

Navigace na stránce

Co s sebou při hospitalizaci

Co si sebou vzít do nemocnice?

V případě akutní hospitalizace požádejte o jejich dodání své blízké!

Cenné věci, jako jsou šperky, větší obnosy peněz, doporučujeme ponechat doma. V případě, že jste si je vzal/a s sebou do nemocnice, doporučujeme Vám, abyste je odevzdal/a proti potvrzení sestře při přijetí na lůžkové oddělení k úschově do nemocničního trezoru.

Přenosný přehrávač, televizor nebo notebook můžete na oddělení používat po dohodě se zdravotnickým personálem.

Pokud si necháte cenné věci u sebe, upozorňujeme Vás, že není v možnostech oddělení zabezpečit Váš majetek proti zcizení, ztrátě či poškození. V žádném případě sebou do nemocnice neberte zbraně nebo jiné předměty a látky ohrožující zdraví či život.

Léky – informujte lékaře o všech lécích, které v současné době užíváte. Pokud užíváte léky k léčbě specifického onemocnění, vezměte si je sebou do nemocnice a odevzdejte po příchodu na příslušné oddělení sestře. Váš ošetřující lékař rozhodne, zda je zařadí do spektra léků, které Vám budou podávány během nemocniční léčby. Během pobytu v nemocnici neužívejte žádné léky, o kterých není informován Váš ošetřující lékař. Veškeré potřebné léky budete dostávat v přesných dávkách a časech sestrou. Jakékoliv negativní pocity při užívání léků ihned sdělte ošetřujícímu lékaři nebo sestře.

Denní rozvrh – během vaší hospitalizace se řídí režimem příslušného oddělení. Každé oddělení má vypracovaný denní rozvrh, podle kterého se pacienti řídí. Lékař a ošetřující personál spolu s Vámi nesou zodpovědnost za úspěch vašeho léčení. Lůžkové oddělení můžete na krátký čas opustit pouze se souhlasem sestry, např. nákup v bufetu, procházka po areálu nemocnice. Propustka se poskytuje většinou při dlouhodobé hospitalizaci se souhlasem ošetřujícího lékaře oddělení.

Kouření – je rizikový faktor při vzniku mnoha onemocnění. V rámci prevence a léčby nemocí je vhodné alespoň po dobu hospitalizace nekouřit vůbec. V areálu nemocnice se může kouřit pouze na označených místech.

Informace – od ošetřujícího lékaře získáte informace o své nemoci. Máte nárok na poskytnutí úplných a vyčerpávajících informací. Z důvodu ochrany osobních údajů budou poskytnuty pouze Vám a pouze těm Vašim blízkým, které uvedete v Písemném souhlasu s hospitalizací.

Telefonické informace budou poskytnuty jen na základě identifikačního údaje (hesla)

Více informací o pobytu v nemocnici naleznete ve Vnitřním řádu nemocnice.