Vnitřní řád nemocnice

na úvod  /   Informace pro pacienty   /   Info před přijetím   /   Vnitřní řád nemocnice

Navigace na stránce

Vnitřní řád nemocnice

Terminologie

JEDNODENNÍ PÉČE - pobyt pacienta na lůžku po dobu kratší než 24 hodin
HOSPITALIZACE - doba zpravidla delší než 24 hod
POSKYTOVATEL zdravotních služeb - fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále jen "poskytovatel" nebo "nemocnice").
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ - prostory určené pro poskytování zdravotních služeb.
INDIVIDUÁLNÍ LÉČEBNÝ POSTUP - poskytování zdravotních služeb v logické a časové posloupnosti konkrétnímu pacientovi. Jeho součástí je diagnóza, rozvaha, návrh léčby a doporučení dalšího postupu při poskytování ZS. Jeho součástí je i léčebný režim.

Povinnosti pacienta

Práva pacienta

Proces hospitalizace

Výuka

Ostatní informace

Možnost ukončení péče

Přílohy: Vzor denního režimu a Služby pro pacienty

 

1. POVINNOSTI PACIENTA

Při poskytování zdravotních služeb jste povinen/a:

 1. dodržovat léčebný postup, s nímž jste vyslovil/a souhlas, tak jak byl stanoven Vaším ošetřujícím lékařem;

 2. řídit se vnitřním řádem nemocnice;

 3. uhradit poskytovateli cenu nehrazených nebo částečně hrazených služeb, regulačních či jiných poplatků, nemáte-li peníze s sebou v hotovosti, máte povinnost podepsat uznání dluhu a částky uhradit následně;.

 4. pravdivě informovat zdravotnického pracovníka o vývoji svého zdravotního stavu, včetně informace o infekčních nemocech, zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, užívání léčivých přípravků či návykových látek;

 5. nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda jste nebo nejste pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek;

 6. Pacient, zákonný zástupce, osoba blízká má povinnost podle § 41/3 se prokázat občanským průkazem.

Povinnosti podle písm. c) a d) náleží i zákonnému zástupci pacienta. Zákonný zástupce pacienta je povinen vytvořit podmínky pro splnění povinností pacientem. Povinnosti podle písm. b), c) a e) platí i pro zákonného zástupce.

 

2. PRÁVA PACIENTA

Zdravotní služby lze poskytnout pouze s Vaším svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li zákon č. 372/2011 Sb. a navazující prováděcí předpisy jinak.

V souvislosti s poskytovanými zdravotními službami máte následující práva:

 1. na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí;

 2. zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb a zdravotnické zařízení, služba je zpoplatněna;

 3. vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, konzultační služba není zpoplatněna;

 4. být seznámen s vnitřním řádem nemocnice a výjimkami týkajícími se daného oddělení (viz provozní řád oddělení), seznámí Vás přijímající sestra, popřípadě jiná určená všeobecná sestra oddělení (dále jen "sestra");

 5. na přítomnost další osoby:

  • NEZLETILÝ pacient - právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce (příp. osoby určené zákonným zástupcem), pěstouna nebo jiné osoby,

   • do 6 let dítěte je pobyt zákonného zástupce hrazen zdravotní pojišťovnou,

   • nad 6 let je pobyt zákonného zástupce zpoplatněn dle platného nemocničního "Ceníku služeb" informace k dispozici u zdravotní sestry oddělení - platí pacient resp. jeho zákonný zástupce
     

  • PACIENT ZBAVENÝ /OMEZENÝ VE/ ZPŮSOBILOSTI K PRÁVNÍM ÚKONŮM - právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce /osoby určené zákonným zástupcem nebo osobou s omezenou způsobilostí/.

   • pobyt zákonného zástupce je zpoplatněn dle platného nemocničního "Ceníku služeb" informace k dispozici u zdravotní sestry oddělení. 
     

  • přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, v souladu s vnitřním řádem a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb

  Přítomnost dalších osob není možná na operačních sálech, oddělení anesteziologicko- resuscitačním, odděleních intenzivní péče a jednodenní chirurgie. 
  Nepřetržitá přítomnost zákonných zástupců a přítomnost osob blízkých na standardních lůžkových odděleních bude řešena individuálně dle aktuálních možností daného oddělení a zhodnocení dané situace
   vždy po domluvě s ošetřujícím lékařem. 

  Poskytnuté služby související s přítomností výše uvedených osob (zejména stravování a lůžko pro nocleh) jsou zpoplatněny dle platného "Ceníku služeb", který je k dispozici na požádání u zdravotních sester. 
   

 6. být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to Váš zdravotní stav umožňuje; Informace podává ošetřující lékař a pověřená sestra oddělení dle kompetencí. Ceník služeb je k dispozici na každém oddělení na požádání u zdravotní sestry, sestra také podá informace o způsobu platby;

 7. znát jméno a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se u poskytovatele na výkon zdravotnického povolání;

 8. odmítnout přítomnost osob, přímo nezúčastněných, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka

 9. přijímat návštěvy s ohledem na Váš zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacient; pravidla návštěv viz. dále bod 3.1.i);

 10. přijímat duchovní péči a duchovní podporu v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav; návštěvu duchovního nelze odepřít v případech ohrožení Vašeho života nebo vážného poškození zdraví; - V nemocnici je k dispozici nemocniční kaplan, jehož služeb je možné využít. Kontakty jsou uvedeny v příloze č. 2. Případně Vám kontakt pomůže zprostředkovat službu konající zdravotní sestra na oddělení;

 11. na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb; výjimkou jsou případy odvrácení bezprostředního ohrožení života, zdraví, bezpečnosti Vás (pacienta) nebo jiných osob, po nezbytnou dobu;

 12. PACIENT SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM dorozumívat se způsobem pro Vás srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si zvolíte, včetně tlumočení druhou osobou;
  Pokud je to možné doporučujeme tlumočení druhou osobou, která přijde s Vámi. Pokud by tato osoba měla být s Vámi přítomna po celou dobu hospitalizace, je třeba se na tom domluvit s Vaším ošetřujícím lékařem. Náklady spojené s takovým pobytem budou zpoplatněny dle platného nemocničního "Ceníku služeb;

  CIZINEC
  :Postupujeme obdobně jako v bodě l). Informace o tlumočnické službě v příloze č.2.

 13. PACIENT SE SMYSLOVÝM NEBO TĚLESNÝM POSTIŽENÍM - s ohledem na Váš aktuální zdravotní stav máte právo na doprovod a přítomnost psa se speciálním výcvikem u sebe ve zdravotnickém zařízení, způsobem, stanoveným vnitřním řádem a tak, aby nebyla porušována práva ostatních pacientů/; psem se speciálním výcvikem se rozumí výhradně vodící nebo asistenční pes (dále jen "pes").

  Přítomnost psa není možná na operačních sálech, lůžkách anesteziologicko-resuscitačních, intenzivní péče a jednodenní chirurgické péče.
  V rámci zdravotnického zařízení jste v případě výše uvedených postižení vždy doprovázeni zdravotnickým pracovníkem, přítomnost psa zde není potřebná. Přítomnost psa na standardních lůžkových odděleních bude řešena individuálně dle aktuálních možností daného oddělení s Vaším ošetřujícím lékařem. Předpokladem je kompletní zabezpečení péče o psa ze strany Vás (pacienta) nebo Vaší rodiny tzn. zajištění zejména pelíšku, krmení a venčení). Náklady na pobyt případného doprovodu budou zpoplatněny dle platného nemocničního "Ceníku služeb".

   

 14. na informování o zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu, a to srozumitelným způsobem a v dostatečném rozsahu. Zároveň máte právo klást doplňující otázky vztahující se k Vašemu zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám; Informace stejně jako odpovědi na Vaše otázky Vám bude poskytována především Vaším ošetřujícím lékařem nebo jiným pověřeným zdravotnickým pracovníkem.
  - NEZLETILÝ PACIENT/PACIENT ZBAVENÝ ZPŮSOBILOSTI: "informační právo" náleží zákonnému zástupci i pacientovi, nutné je zohlednění rozumové vyspělosti a schopnosti porozumět podávaným informacím.
   

 15. na nahlížení do své zdravotnické dokumentace v přítomnosti pověřeného zdravotnického zaměstnance, a dále na pořizování výpisů, opisů či kopií z této zdravotnické dokumentace.

 

3. Proces hospitalizace

3.1 Přijetí k hospitalizaci a pravidla hospitalizace

 1. Příjem: 
  - K hospitalizaci jste přijímán plánovaně na doporučení praktického nebo odborného lékaře nebo akutně.
  - Přijímající sestra Vás doprovodí do pokoje, zajistí vše potřebné k přijetí a uloží na lůžko. Seznámí Vás se způsobem poskytování péče a denním režimem oddělení, zodpoví dotazy k ošetřovatelské péči či nemocničním službám.
  - Během prvního dne pobytu v nemocnici lékař příslušného oddělení provede příjem k hospitalizaci, stanoví denní režim, úpravu stravy a individuální léčebný postup, s kterým Vás seznámí.
  - V průběhu hospitalizace o Vás bude pečovat tým zdravotnických pracovníků v čele s určeným ošetřujícím lékařem. Ošetřující lékař podává informace o zdravotním stavu Vám i Vámi určeným osobám.
  - S dítětem (nezletilým) je hospitalizován i doprovod - zákonný zástupce či jím určená osoba. Umožní-li to provozní důvody daného oddělení, bude doprovod umístněn společně s dítětem (nezletilým) na pokoji nebo ve vyhrazeném pokoji v rámci nemocnice, platby viz. kapitola 2.2.f). Pobyt doprovodu bude řešen individuálně dle aktuálních možností daného oddělení vždy po domluvě s ošetřujícím lékařem. 
   

 2. Šaty:
  K uložení šatstva pacienta během pobytu v nemocnici nabízíme šatní skřínku na pokoji, nebo jiný způsob zabezpečení úschovy dle možností daného oddělení. Podrobnosti s Vámi řeší přijímající zdravotnický pracovník oddělení. 
  Skříňky nejsou bezpečně uzamykatelné, proto do nich neukládejte cenné věci.
  Předměty denní osobní potřeby lze uložit do stolku vedle lůžka. 
  K hospitalizaci si přineste vhodné přezůvky. 
   

 3. Cennosti:
  Cenné předměty, větší obnos peněz, platební karty, zbraně, alkohol do nemocnice nenoste. V případě vnesení cennějších věcí je nutné je uložit v trezoru na oddělení nebo v trezoru na pokladně nemocnice, pokud je nemůžete svěřit příbuzným či Vašemu doprovodu. O uložení cenností obdržíte písemné potvrzení, proti němu Vám budou uložené cennosti při propuštění z nemocnice vydány.
  Nemocnice není zodpovědná za ztrátu předmětů volně přístupných a uložených mimo určená místa.
   

 4. Léky:
  Během pobytu v nemocnici Vám všechny léky předepisuje Váš ošetřující lékař a podává 
  ošetřující sestra. Před hospitalizací si připravte seznam léků, které pravidelně užíváte. 
  Tento seznam předejte při příjmu lékaři nebo zdravotní sestře. Během pobytu v nemocnici 
  nepoužívejte žádné léky, o nichž neví Váš ošetřující lékař, a to ani ty, které běžně užíváte 
  doma (na předpis i zakoupené). Všechny léky budete dostávat od ošetřujících sester v 
  čase stanoveném režimem daného oddělení.

  V případě nedodržení tohoto pokynu si můžete přivodit vážné zdravotní komplikace.
   

 5. Kouření:
  V celém areálu nemocnice platí zákaz kouření. Prosíme Vás o respektování tohoto zákazu. Kouření je všeobecně udáváno jako rizikový faktor při vzniku mnoha onemocnění.
   

 6. Denní režim: 
  Během Vaší hospitalizace se řídíte denním režimem příslušného oddělení. Informace Vám poskytne každá sestra a jeho znění je k dispozici na příslušném oddělení.

  Denní režim je uveden v příloze č.1 vnitřního řádu. Pokud má oddělení určitá specifika, budete s nimi seznámeni v rámci hospitalizace.

   

 7. Stravování:
  - Stravu připravuje nemocniční kuchyně v čele se šéfkuchařem.
  - Nutriční terapeut sestavuje skladbu jídelníčku a v případě potřeby také speciální dietu dle zadání Vašeho ošetřujícího lékaře.
  - Jídlo je servírováno tabletovým způsobem (každý pacient dostane na podnose celý oběd, označený určenou dietou) nebo jiným vhodným způsobem. 
  - Pacient, který nemá žádné dietní omezení, má možnost výběru ze dvou druhů obědů a večeří. Jídlo si objednáte u sestry na oddělení.
  - Dieta je důležitý činitel v léčbě Vašeho onemocnění, proto Vám doporučujeme ji dodržovat.
  - Po dobu hospitalizace máte zajištěn pitný režim. 
  - jídlo přinesené Vámi může být uloženo v lednici k tomu určené na oddělení (sestra jej označí Vaším jménem a datem uložení)
  - Požívání alkoholických nápojů je v nemocnici zakázáno.
   

 8. Hygienická péče:
  - Lůžko pacienta se upravuje 1x denně a dále dle potřeby. 
  - Výměna ložního prádla je prováděna při každém znečištění a při propuštění, kdy se provádí celková desinfekce lůžka. 
  - Osobní hygiena pacienta je prováděna denně nebo i během dne, dle potřeby. Za osobní hygienu nesoběstačných pacientů zodpovídá sestra.
   

 9. Návštěvy:
  - Návštěvní hodiny v naší nemocnici jsou od 13:00 do 17:00 hodin. 
  - Na dětském oddělení jsou návštěvy pacientů volně po celý den, s výjimkou pozdních večerních hodin - po 20:00 hod. je pro děti doporučen noční klid. 
  - Mimo tyto návštěvní hodiny je možné po dohodě s ošetřujícím lékařem a zdravotní sestrou, navštívit pacienta individuálně. 
  - Návštěvy na dětském oddělení se vždy ohlásí zdravotní sestře. 
  - Na infekčním, anesteziologicko-resuscitačním oddělení a jednotce intenzivní péče jsou návštěvy s ohledem na charakter těchto provozů pouze s užitím přidělených ochranných pomůcek, obdržíte je od pověřeného zdravotnického pracovníka při vstupu na oddělení. Návštěvy na těchto odděleních může povolit pouze lékař na základě aktuálního zdravotního stavu pacienta.
  - Na základě pokynů příslušné hygienické stanice z hygienicko-epidemiologických důvodů může ředitelka nemocnice návštěvy dočasně zakázat.
   

 10. Noční klid:
  - noční klid je stanoven od 22:00 - 6:00 hodin.
  - na dětském oddělení od 20.00 - 6.00 hodin

  Klid, ticho a nerušený spánek jsou nezbytnými pomocníky při léčení. Mimo tyto vymezené hodiny může pacient užívat vlastní přenosný rozhlasový nebo televizní přístroj (popř. pronajatý od nemocnice) se souhlasem ostatních pacientů v pokoji.
  V době nočního klidu vypněte svůj mobilní telefon nebo jej nastavte do režimu, který nebude rušit ostatní pacienty.
  Na ARO a JIP je používání mobilního telefonu možné jen po domluvě s ošetřujícím lékařem. Upozorňujeme Vás, že mobilní telefony nesmíte používat v blízkosti zdravotnických přístrojů.

3.2 Propouštění z nemocnice - edukace - poučení:

 1. O datu propuštění z nemocnice Vás bude informovat Váš ošetřující lékař. Poskytne Vám také instrukce ke způsobu a možnostem případné další potřebné péče, pokud je vhodné předá i vhodný edukační materiál.

 2. Ošetřující lékař připraví propouštěcí zprávu, poučí Vás o následné terapii a péči, dodržování diety, pohybové aktivitě, životosprávě a dalších pokynech k udržení Vašeho zdraví. Pokud je třeba napíše recept na potřebné léky, popřípadě zajistí Váš transport.

 3. Zdravotní sestrou budete vybaveni v případě potřeby potřebnými léky (při propuštění v dostanete léky na nejbližší tři dny) a poučeni o způsobu jejich užívání.

 4. Při propuštění nezapomeňte na uložené cennosti, vyrovnání všech účtů (zaplacení regulačních či jiných poplatků) a vrácení zapůjčených věcí.

 5. V případě Vašeho svévolného opuštění nemocnice má nemocnice povinnost informovat Vámi uvedené osoby a v případě ohrožení Vašeho zdraví ještě Policii ČR.

 

4. Výuka

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace je výukovým pracovištěm pro vzdělávání budoucích zdravotnických pracovníků a pacient se při pobytu v nemocnici může setkat se studenty zdravotnických škol a lékařských fakult. Studenti a jejich pedagogický dozor jsou součástí zdravotnického týmu a podílí se na ošetřování a léčení našich pacientů pod vedením zkušených zdravotnických pracovníků.

 

5. Ostatní informace

 1. Sociální pracovnice
  Sociální pracovnici může pacient i jeho rodina kontaktovat prostřednictvím vrchní nebo staniční sestry na oddělení. Sociální pracovnice mu podá potřebné informace a pomůže v řešení sociálních problémů, zejména těch, které vznikly v souvislosti s jeho onemocněním.

  Pro pacienty, kteří se ze zdravotních důvodů nejsou schopni o sebe po návratu z nemocnice postarat sami, či s pomocí blízkých nebo to vyžaduje jejich zdravotní stav, zprostředkuje vrchní nebo staniční sestra kontakt na agenturu Domácí péče, Hospicové hnutí Vysočina nebo Oblastní Charitu.
   

 2. Nadstandardní pokoje
  - Na některých odděleních může pacient nebo jeho rodina požádat o ubytování na nadstandardně zařízeném pokoji. Vše po domluvě s přijímajícím/ošetřujícím lékařem
  - Informace o cenách za ubytování na nadstandardním pokoji poskytnou všeobecné sestry na jednotlivých odděleních nebo je najdete v aktuálním nemocničním "Ceníku služeb". 
  - Zdravotní péče je na těchto pokojích poskytována standardním způsobem.
   

 3. Čistota a pořádek
  - Zachování čistoty a pořádku je v nemocnici nezbytným předpokladem k léčení. Proto žádáme pacienty, aby udržovali čistotu na pokojích, chodbách, WC, koupelnách a ve společenských prostorách. 
  - v zájmu zajištění pořádku je nutno třídit odpady podle pokynů jednotlivých oddělení, do určených odpadových nádob
   

 4. Ostatní pravidla
  - Při pobytu v nemocnici dodržuje pacient obvyklá pravidla slušného chování zejména respektuje soukromí a práva ostatních pacientů, bere ohled na jejich nemoc a případné obtíže s ní spojené.
  - Pacientům není dovoleno manipulovat se zdravotnickou ani jinou technikou a vstupovat do prostor, které jsou pacientům zakázány.
  - V rámci zvyšování kvality péče o naše pacienty je na oddělení k dispozici dotazník, který pacient může vyplnit/napsat připomínky, postřehy, návrhy na zlepšení a vhodit do anketní schránky. Stížnosti pacient sděluje buď prostřednictvím dotazníku spokojenosti nebo se může obrátit přímo na vedoucí zdravotnické pracovníky, náměstkyni pro kvalitu nebo přímo ředitelku nemocnice.
  - V případě požáru nebo jiné krizové situace je třeba zachovat klid a rozvahu a řídit se pokyny zaměstnanců nemocnice.
  - Na některých odděleních lze zapůjčit televizor nebo po dohodě lze použít televizor vlastní.
  - Pokud máte ošetřujícím lékařem povoleny vycházky (v prostorách areálu nemocnice), dodržujte dobu a místo k vycházkám vyhrazené (lesopark nebo prostory areálu nemocnice). Opustit oddělení je možné jen se souhlasem službu konající zdravotní sestry.
  - Vnitřní řád navazuje na provozní řád každého oddělení.

 

6. Možnost ukončení péče

Poskytovatel může ukončit zdravotní péči o Vás v těchto zákonem stanovených případech:
- pokud budete s Vaším souhlasem předán do péče jinému poskytovateli
- pokud pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb
- pokud vyslovíte nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb
- pokud závažným způsobem omezujete práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup, pokud jste s poskytováním zdravotních služeb vyslovil/a souhlas, nebo se neřídíte vnitřním řádem a Vaše chování není způsobeno Vaším zdravotním stavem,
- pokud jste přestal/a poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb; 

 

Přílohy

1. Obecný vzor denního režimu oddělení

6.00-7.00 buzení pacientů
odběry biologického materiálu
ranní hygiena
7.00-7.30 malá vizita
7.30-8.30 snídaně
podávání ranních léků
8.30 - 14.00 vizita lékaře/primáře a její zpracování sestrami
propouštění a přijímání nových pacientů
11.00-12.00 oběd
12.00-13.00 podávání poledních léků
13.00 -17.00 návštěvy
ostatní práce na oddělení, odpolední vizita sesterská i lékařská
17.00.- 17.30 večeře
18.00 - 20.00 podávání večerních léků
20.00 večeře II (pouze speciální diety)
22.00 -6.00 noční klid

Upozornění: Každé oddělení má vypracován svůj denní režim a dle toho se řiďte.

2. Služby pro pacienty  

Služby pro pacienty