na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Radiologie   /   Informace pro pacienty   /   CT výpočetní tomografie

Navigace na stránce

CT výpočetní tomografie

CT - VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE

Obecné informace
Výpočetní (počítačová) tomografie (dále jen CT) je vyšetřovací metoda, která speciálním způsobem využívá rentgenových paprsků a umožňuje podrobné zobrazení jednotlivých částí těla v tenkých vrstvách. Využívá se při diagnostice široké škály chorob i pro vedení některých speciálních léčebných výkonů. 
Největší nevýhodou tohoto vyšetření je, že vystavuje pacienta významné expozici ionizujícího záření. Proto smí být prováděno jen v indikovaných případech - tedy pokud existuje-li jasný medicínský důvod vyšetření.
Pro zobrazení cév, ale i struktury parenchymových orgánů a charakteristiku patologických lézí je nutné během vyšetření podání jodové kontrastní látky do žíly.

CT - Výpočetní tomografie

CT pracoviště našeho oddělení najdete nalevo od výtahu a je od července 2010 vybaveno novým 64-řadým celotělovým multislice CT nejvyšší třídy řady Aqulion TOSHIBA s 0,5 sekundovým skenovacím časem pro plnou rotaci a s lineárním pohonem gantry. Možnost skenování více tomovrstev za sekundu přináší zřetelné zkrácení akviziční doby vyšetření, zlepšení prostorového rozlišení v Z-ovém směru, izotropie voxelu, zlepšení využití rtg záření generovaného rentgenkou, snížení pacientské dávky, redukce "partial volume" artefaktu, extrémně vysokou kvalitu 3D a MPR rekonstrukcí. Tento přístroj umožnil zavedení moderních vyšetřovacích metod jako je CT angiografie, CT kolonografie, virtuální endoskopie a jiných. V dohledné době plánujeme rozšířit spektrum vyšetření i o zobrazení srdce a srdečních tepen. Všechna vyšetření archivujeme v digitální formě v našem PACSovém systému (PACS - systém pro archivaci a komunikace obrazových radiologických dat v digitální formě).

Indikace (kdy se má CT vyšetření provést):
Vzhledem k poměrně velké zátěži zářením, je CT indikováno většinou až jako vyšetření druhého sledu, tedy v případech, kdy klinická, biochemická, rentgenová, ultrazvuková a jiná vyšetření neobjasňují příčinu potíží pacienta. 
V akutních (neodkladných) indikacích používáme CT především pro zobrazování hlavy - mozku při cévních mozkových příhodách a úrazech hlavy, neboť velmi dobře zobrazí nitrolební krvácení, dále při těžkých víceorgánových poraněních (polytrauma). Další důležitou akutní indikací CT vyšetření je podezření na choroby aorty (srdečnice), jako je výduť nebo dissekce (odtržení výstelky) aorty.

CT - Výpočetní tomografie

CT angiografie (vyšetření cév pomocí CT) se používá především pro zobrazení velkých tepen (aorty, tepen DKK, ledvinné tepny, pánevní tepny, mozkových přívodných tepen) a také pro zobrazení mozkových tepen.

Absolutní a relativní kontraindikace CT vyšetření (kdy se vyšetření nesmí provést, kdy je třeba jej opětovně zvážit a kdy je třeba pacienta před vyšetřením připravit):
1) Nativní vyšetření (vyšetření bez použití kontrastní látky):
Je v indikovaných případech možno provést kdykoli, relativní kontraindikací je těhotenství (lze provést jen v nejnutnějších případech, většinou v případě ohrožení života).
2) Vyšetření s kontrastní látkou:
V následujících stavech je podání kontrastní látky silně rizikové a může být vyšetření provedeno pouze v mimořádných případech (vitální indikace - vyšetření je nutno provést pro záchranu života pacienta) a za mimořádných opatření specifických pro daný případ (rozšířená antialergická příprava, asistence anesteziologa, …..): 
- alergie na jodovou kontrastní látku
- těžké formy polyvalentní alergie
- neléčená nekorigovaná hypertyreóza (zvýšená funkce štítné žlázy)
- feochromocytom (nádor nadledvin produkující katecholaminy)

CT - Výpočetní tomografie

Při podezření na možné poškození ledvin podáním jodové kontrastní látky (pacienti se selhávajícími ledvinami, ale částečně i lidé starší 70 let, s cukrovkou, vysokým krevním tlakem, srdečním onemocněním) je nutné pravděpodobnost takového poškození co nejvíce snížit řádnou přípravou a použitím speciálních kontrastních látek.
Z výše uvedených důvodů ošetřující lékař vždy před vyšetřením po takových onemocněních pátrá a uvádí je na žádance k vyšetření. Dále u nás v nemocnici či na CT pracovišti dostanete dotazník, který bude před vyšetřením vyhodnocen. Při jakémkoliv podezření na možnost poškození Vašeho zdraví při vyšetření budeme s Vámi vše konzultovat, hledat náhradní řešení místo vyšetření či Vás co nejlépe připravíme, abychom toto riziko omezili na minimum. V těchto případech také vyžadujeme aby pacient vyjádřil svůj informovaný souhlas písemnou formou. 
Objednání k vyšetření: 
K vyšetření se pacient dostaví v dohodnutý čas po předchozím řádném objednání telefonicky na CT pracovišti radiologického oddělení - telefon 566 801 468. 
U akutních případů v co nejkratší době po předchozí dohodě ošetřujícího lékaře s radiologem. Pacienti v závažném klinickém stavu jsou vyšetřováni přednostně.

CT - Výpočetní tomografie

Příprava pacienta před CT vyšetřením: 
Před CT vyšetřením bez aplikace kontrastní látky (CT páteře, vedlejších dutin nosních, HRCT plic, nativní CT vývodných cest močových) není nutná žádná speciální příprava.
Před CT vyšetřením s možným podáním kontrastní látky do žíly ( většina CT vyšetření) je nutné příjít nalačno ( 4 hodiny před vyšetřením nejíst, pít pouze čiré nápoje), současně ale je třeba čiré tekutiny neomezovat.
Před CT vyšetřením břicha a pánve je třeba naplnit trávicí trubici kontrastní látkou, aby byla dobře odlišitelná od ostatních struktur. Podle požadované oblasti vyšetření (horní břicho, pánev a pod.) pije pacient vodou rozředěnou kontrastní látku v množství 500 až 1500 ml během 30 -120 minut před vyšetřením. Je nezbytně nutné, aby pacient dodržel tuto přípravu, celý objem je nutno vypít postupně během určené doby před vyšetřením, ne najednou. Poslední porci kontrastní látky (cca 100ml) by měl dopíjet až před ulehnutím na stůl CT přístroje. U akutních vyšetření lze provést CT břicha i bez přípravy trávicí trubice, má však zřetelně nižší výpovědní hodnotu.

Co vzít s sebou na vyšetření:
- Řádně vyplněnou žádanku na vyšetření, kde jsou uvedena osobní data pacienta, přesně specifikováno požadované vyšetření a jeho očekávaný přínos, uvedena krátká anamnéza nynějšího onemocnění, údaje o předchozích operacích a intervenčních výkonech v souvislosti s požadovaným vyšetřením. Průvodka musí být vyplněna čitelně (nejlépe psacím strojem či na počítači) a nesmí na ní chybět jméno a podpis indikujícího lékaře a razítko příslušného oddělení či ambulance.
- Zdravotní dokumentaci související s požadovaným vyšetřením, má-li ji k dispozici
- Pokud byl pacient již dříve vyšetřován na jiném pracovišti, je vhodné přinést i příslušnou obrazovou dokumentaci (např. RTG snímky, snímky CT nebo MR - ať již v klasické podobě na filmu nebo v digitální podobě na CD a pod).
- Pacient přichází řádně poučen a připraven - viz příprava na CT vyšetření

CT - Výpočetní tomografie

Kde se mám hlásit po příchodu na radiologické oddělení:
Každý pacient po příchodu na radiologické oddělení (je jedno zda na RTG snímek, UZ či CT vyšetření, mamografii či jiné vyšetření) musí nejdříve odevzdat žádanku v evidenci oddělení, kde mu evidenční pracovnice vysvětlí vše potřebné včetně místa, kde má počkat na vyšetření. 
Průběh vyšetření:
Vyšetření provádí erudovaný radiologický asistent pod vedením lékaře - radiologa, který má zkušenosti s CT diagnostikou.
Pacient musí odložit kovové předměty, které se nacházejí ve vyšetřované oblasti, neboť by znehodnotily zobrazení. Asistent uloží pacienta na stůl CT přístroje. Většinou se vyšetření provádí vleže na zádech.
V případě vyšetření vyžadujícího aplikaci kontrastní látky zdravotní sestra, školený radiologický asistent či lékař zavede pacientovi nitrožilní kanylu. Kontrastní látka je pak během vyšetření podávána ručně nebo je aplikována automatickým injektorem - pumpou v určité fázi vyšetření.
Během vyšetření je nutné, aby se pacient nehýbal (jakýkoliv pohyb znehodnocuje zobrazení), případně dostává pacient mikrofonem pokyny k zadržení dechu, nádechu či výdechu.
Celé vyšetření běžně trvá 5-20 minut, s výjimkou zavedení kanyly do žíly je nebolestivé.
Po ukončení vyšetření zdravotní sestra odstraní kanylu a pacient počká ještě nejméně 20 minut v čekárně kvůli případnému výskytu pozdní nežádoucí reakce na kontrastní látku (např. kožní vyrážka) a jejímu okamžitému zaléčení.
Lékař vyhodnotí získané obrázky, může z nich zhotovit další rekonstrukce, a vyhotoví definitivní nález. Tento proces nicméně trvá delší dobu, proto většinou není možné předat nález pacientovi ihned po skočení vyšetření. Pacient se ale samozřejmě může zeptat vyšetřujícího lékaře na předběžný nález. Definitivní nález je pak přístupný lékařům naší nemocnice přes nemocniční informační systém, ostatním lékařům se zasílá poštou. Obrazová dokumentace se uchovává v digitální podobě a je možné ji na CD nosiči předat pacientovi k zobrazení v jiném zdravotnickém zařízení.
Intervenční výkony pod CT kontrolou:
Jsou výkony při kterých využíváme schopnosti zobrazit na CT lidské orgány, jejich patologická ložiska a jehlu, kterou cílený orgán, prostor či ložisko napíchneme. Bez CT kontroly by taková punkce nebyla možná či by byla velmi riziková s nebezpečím poranění důležitých vnitřních orgánů. Často se trefujeme do oblasti velké několik málo milimetrů v hloubce 10 či více centimetrů. Spolupráce pacienta je proto nutná. Po napíchnutí léze navazuje nejčastěji odběr vzorku tkáně či tekutiny, podání léčiva či umrtvujícího prostředku, případně zavedení drénu do hnisavého ložiska.
Používané jehly jsou často velmi tenké (do 1 mm šíře) a výkon se pak provádí často bez umrtvení, protože je jen minimálně bolestivý nebo použijeme jehlu středně silnou ( do 2 mm) a provádíme pak výkon často v místní anestezii. Většina pacientů odchází se slovy, že výkon zdaleka nebolel tak, jak se původně obávali. V případě punkce povrchových orgánů provádíme výkony ambulantně a pacient odchází po punkci běžně ihned domů. V případě punkce hlouběji uložených orgánů s nebezpečím vnitřního krvácení je vhodná většinou jednodenní hospitalizace.
Každý intervenční výkon včetně přepokládaného profitu pro pacienta i možných komplikací je třeba řádně zvážit domluvou mezi pacientem, jeho ošetřujícím lékařem a radiologem, který výkon provádí. Po této domluvě pacient podepisuje informovaný souhlas s výkonem. 
Úspěch punkce je silně závislý na erudici lékaře, který ji provádí, a proto jsou naši lékaři - radiologové k němu řádně školeni a provádíme jen výkony, jejichž počet dosahuje minimálně optimum nutné k udržení této erudice.

CT - Výpočetní tomografie
VIDEO (12 MB)

Často kladené otázky :

Je CT vyšetření bezpečné?
S CT vyšetřením je spojeno riziko expozice rentgenovému - ionizujícímu záření, podobně jako s jinými RTG vyšetřeními.
Dále je zde riziko nežádoucích reakcí při a po nitrožilní aplikaci jodové kontrastní látky, kterou je u některých CT vyšetření nutno podat.
Jak vysoká je dávka záření při CT vyšetření? 
Obecně lze říci, že dávka při CT je znatelně vyšší (o jeden až o dva řády) než při běžném RTG vyšetření (snímky plic či kostí).
Je toto vyšetření bolestivé? 
CT vyšetření je nebolestivé, bolestivé je pouze zavedení kanyly do žíly - podobně jako např. odběr krve. Během aplikace kontrastní látky může pacient pociťovat některé nepříjemné pocity, jako je např. teplo po těle, pachuť v ústech, pocity na močení apod.
Jaká jsou omezení metody? 
Existují kontraindikace - stavy kdy nelze CT vyšetření provést - blíže viz tento odstavec výše.
Některé cizí kovové předměty způsobují výrazné artefakty, to znamená, že znehodnocují zobrazení tkání v jejich okolí, někdy je pak takové vyšetření nehodnotitelné nebo má jen omezenou výpovědní hodnotu. Jedná se především o kovové zubní náhrady, náhrady kloubů, kovové výztuže kostí či páteře apod.
Jak se mám na vyšetření připravit? 
O přípravě by vás měl poučit odesílající lékař. Na vyšetření páteře, vedlejších dutin nosních a kostí spánkových není žádná příprava nutná. Jinak je před vyšetřením nutné 4 hodinové lačnění - neomezovat čiré tekutiny. Nezapomeňte s sebou přinést žádanku na vyšetření vyplněnou Vaším odesílajícím lékařem. Pokud máte k dispozici nějaké lékařské nálezy či obrázky z předchozích vyšetření, které mají souvislost s požadovaným CT vyšetřením, pak je vezměte s sebou.
Co je to CT angiografie? 
Jedná se o zobrazení cév pomocí CT přístroje. Vyšetření probíhá podobně jako běžné CT vyšetření, pro zobrazení cév je nutné podat pacientovi jodovou kontrastní látkou do žíly, kontrastní látka prochází cévami v těle a tato kontrastní náplň cév je pak zobrazena.

CT - Výpočetní tomografie

Jak vyšetření probíhá? 
Vyšetření provádí zkušený radiologický asistent či laborant pod vedením lékaře - radiologa. Budete požádáni, abyste si odložili tak, jak je to nezbytně nutné, poté si lehnete na stůl CT přístroje. Před vyšetřením hlavy a krku je třeba sejmout náušnice a řetízky z krku. Pokud je nutno podat nitrožilně kontrastní látku, bude Vám zavedena do žíly kanyla. Během vyšetřování budete projíždět prstencem CT přístroje, z mikrofonu Vám během vyšetření budeme dávat instrukce k zadržení dechu, omezení polykaní apod. Přitom Vám bude aplikována kontrastní látka do žíly, většinou automatickým injektorem. Celé vyšetření trvá 5-20 minut.

CT - Výpočetní tomografie
VIDEO (2.6 MB)

Jak jsou zpracovány výsledky vyšetření? Musím čekat na zprávu pro svého lékaře? 
Vyšetřující lékař bezprostředně po skončení vyšetření vyhodnotí získané obrázky a často provádí ještě další dodatečné počítačové rekonstrukce a zpracování, což může trvat určitý čas (od několika minut do několika hodin podle typu vyšetření). Nález poté zapíše do počítače a od okamžiku odeslání do nemocniční počítačové sítě je nález k dispozici oprávněným osobám, tedy i lékaři, který Vás na vyšetření poslal - pokud ovšem sídlí v naší nemocnici. Pokud Vás tedy na vyšetření posílá lékař z naší nemocnice, nemusíte na nic čekat, Váš lékař si nález přečte v počítači. Pokud Vás posílá jiný lékař, bude tento nález Vašemu lékaři zaslán poštou. Máte samozřejmě právo na to, aby Vám vyšetřující lékař stručně a srozumitelně vysvětlil předběžný nález, nebojte se zeptat.
Jak vypadá CT - přístroj? Bude mi z přístroje koukat hlava? 
CT přístroj je tvořen dvěmi základními součástmi - viz foto v galerii fotografií.
- Tzv. gantry je prstenec ve kterém obíhá rentgenka - zdroj záření a detektory snímající prošlé záření. Tělo pacienta je při vyšetření uvnitř tohoto prstence, vyšetřovaná vrstva těla je umístěna v rovině rotace systému rentgenka-detektory. 
- Pacientský stůl, na kterém leží vyšetřovaný člověk a který s ním během vyšetření projíždí skrz gantry 
Na rozdíl od MR (magnetické rezonance) zde není žádný dlouhý tunel a okolo pacienta je dostatek volného prostoru, nemusíte se bát ani pokud trpíte klaustrofobií (strachem z uzavřených prostor).
Mohu podstoupit vyšetření i když mám kardiostimulátor, endoprotézu - kloubní náhradu, kovové části po operaci či jiné cizí předměty v těle? 
Ano - kardiostimulátor ani jiné cizí předměty v těle neznemožňují vyšetření. V okolí kovových předmětů ale může být zobrazení rušeno a vyšetření zde nebude pravděpodobně moc přínosné.
Mohu podstoupit vyšetření, pokud jsem již prodělal/la jiné vyšetření s kontrastní látkou, scintigrafii nebo jiné vyšetření s radiofarmaky? 
Ano. Pouze po rentgenovém vyšetření trávicí trubice (žaludku, střeva - enteroklýza, irrigo) je CT vyšetření břicha a pánve nepřínosné, protože baryová kontrastní látka používaná při těchto typech vyšetření znehodnocuje CT zobrazení. V tomto případě je před CT vyšetřením nutno střevo vyprázdnit. Stačí počkat několik dní, nebo použít projímadla.
Není při vyšetření nadměrný hluk či jiné nepříjemné pocity? 
Během CT vyšetření není slyšet žádný silnější hluk nebo nepříjemné zvuky.
Při nitrožilní aplikaci kontrastní látky, což je běžná součást CT vyšetření, může pacient pociťovat teplo po těle, nepříjemnou pachuť v ústech, pocit na močení či jiné nepříjemné pocity, které ale během několika minut zcela odezní.

Jak dlouho bude vyšetření trvat? 
Samotné vyšetření trvá zhruba 10-20 minut. 
Pokud ale jdete na CT břicha nebo pánve, musíte před ním popíjet kontrastní látku v čekárně CT pracoviště - 30 - 120 minut. 

eCT - Výpočetní tomografie