na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   COS   /   Centrální operační sály

Navigace na stránce

Centrální operační sály

Oddělení Centrálních operačních sálů a Centrální sterilizace bylo postaveno jako nová budova a uvedeno do provozu v červenci roku 1999. Do té doby měl každý operační obor vlastní operační sály. Cílem je zefektivnit využití operačních sálů a zajistit bezpečný sterilní materiál pro celou nemocnici. Nová budova COS a CS splňuje všechny technické požadavky zdravotnických budov s tímto účelem a tím vytváří nejlepší podmínky pro splnění všech hygienických požadavků provozu. 
Centrální sterilizace zajišťuje příjem nesterilních dekontaminovaných nástrojů a materiálu, mytí nástrojů a jejich kontrolu, jejich sterilizaci, skladování a výdej na jednotlivé operační sály a pracoviště dle požadavků. 
CS sterilizuje nástroje a materiál i pro všechna oddělení nemocnice a poskytuje tyto služby i mimonemocničním odběratelům. 
Celý sterilizační proces je validován, kontrolován předepsanými testy a trvale dokumentován. Splňuje předpisy dané vyhláškou MZ č. 195/2005 Sb. O hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a platnými ČSN. 
Centrální sterilizace je též výukovým pracovištěm pro jiné nemocnice. 
V roce 2007 byl zaveden a zprovozněn informační systém Medix s identifikací kontejnerů a nástrojů pomocí čárových kódů. NIS Medix je postupně rozšiřován na všechny úseky CS a zajišťuje elektronickou dokumentaci všech procesů. 
Cílem centrální sterilizace je poskytování vysoce kvalitních služeb s elektronickou dokumentací všech procesů a garantovaným splněním veškerých legislativních a technických náležitostí nutných při zpracování, sterilizaci, skladování a výdeji veškerého zdravotnického materiálu. 

Nad CS je ve 3 podlažích umístěno 5 operačních sálů. Jejich činnost se řídí Provozním řádem a Hygienickým režimem. 
Operační sály jsou stavebně i organizačně odděleny od ostatního provozu nemocnice. Vstup na ně je možný jen přes personální filtry.Materiál je přijímán propustěmi materiálu. 
Překlad pacienta se provádí překladovým zařízením. Pacient je tak šetrně přeložen z lůžka přímo na pojízdnou desku operačního stolu a po skončení operace naopak. 
Pod Centrální operační sály patří dále dva operační sály v Gynekologicko porodním pavilonu, úrazový sálek při chirurgických ambulancích a operační sál pro jednodenní chirurgii. 
Na operačních sálech pracuje tým pracovníků na vysoké profesionální úrovni.To se odráží v kvalitním zajištění i těch nejsložitějších operací všech operačních oborů a snížením výskytu operačních infekcí na minimum. Operační sály jsou vybaveny moderními přístroji vysoké technické úrovně a jsou průběžně obměňovány dle jejich amortizace. 
Zavedení nemocničního informačního systému Medix byla postupně převáděna veškerá operační dokumentace pacienta, evidence instrumentárií a materiálu do elektronické formy. 
Je tak umožněno elektronické sledování postupu operací na všech operačních sálech a jejich efektivní využívání. 
V roce 2011 bylo na COS provedeno 2102 operací oborem chirurgie, 1066 oborem ortopedie, 1312 operací urology, 514 gynekologických operací a 886 zákroků a 236 operací ORL. Jednodenní chirurgie provedla 141 operací a ambulantně bylo provedeno 2828 chirurgických zákroků a ošetření drobných úrazů.