GDPR

na úvod  /   Informace pro pacienty   /   GDPR

Navigace na stránce

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V NEMOCNICI NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE NAŘÍZENÍ GDPR

ÚVOD

Co je GDPR („General Data Protection Regulation“)

 

KDO ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE A ZA JAKÝM ÚČELEM?

Vaše osobní údaje zpracovává Nemocnice Nové Město na Moravě z titulu Správce osobních údajů, v souladu se zásadami a povinnostmi stanovených Nařízením GDPR. Základním předpokladem pro zpracování osobních údajů je existence řádného právního důvodu, kterým jako správce musíme disponovat, abychom mohli osobní údaje zpracovávat.

 

Co je osobní údaj?

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Nemocnice zpracovává mimo jiné následující kategorie osobních údajů:

Osobní údaje pacienta jsou součástí jeho zdravotnické dokumentace. Nakládání s touto dokumentací je upraveno zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která v Příloze č. 3 stanovuje dobu uchování zdravotnické dokumentace nebo jejich částí.

 

Jaké jsou účely zpracování osobních údajů?

Účel zpracování znamená důvod, pro který Vaše osobní údaje zpracováváme, například:

 

PRÁVNÍ NORMY, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Nemocnice má právo znát Vaše osobní údaje na základě právních předpisů upravujících poskytování zdravotních služeb. Jako pacient máte povinnost osobní údaje poskytnout, stejně jako nemocnice má právo je po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že nemocnice Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.

Kdo může být příjemcem Vašich osobních údajů?

Příjemcem osobních údajů může být fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, kterým jsou Vaše osobní údaje poskytnuty nebo sdělovány, například:

 

jaká jsou Vaše práva (práva subjektů údajů)?

 

PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (BEZPEČNOSTNÍ INCIDENTY)

Za bezpečnostní incident se považuje takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede k:

Pokud dojde k porušení zabezpečení osobních údajů (bezpečnostnímu incidentu), nemocnice jako správce osobních údajů zváží, zdali nejde o okolnost, kterou je nutné ohlásit dozorovému úřadu, resp. oznámit subjektu údajů. Tyto povinnosti nastanou tehdy, pokud porušení zabezpečení představuje riziko, resp. vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

Hlášení bezpečnostních incidentů

V případě, že dojde k porušení Vašich práv a ochranu osobních údajů nebo pokud mít podezření na tato porušení, můžete uplatnit svoje práva na ochranu osobních údajů písemným podnětem, a to na níže uvedených adresách:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Žďárská 610, 592 31Nové Město na Moravě 

na obálku prosím uveďte slova „OSOBNÍ ÚDAJE“

 

Kdo je Pověřenec pro ochranu osobních údajů? (DPO – „Data Protection Officer“)

Jaké budou Vaše náklady za uskutečněný podnět?